મમ્મી વિષે ઘણુંય લખાયું, સાંભળ્યું અને ગાયું... આ એક ગીત પપ્પાને સમર્પિત.... :: a song Daddycated to Dad ::

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Bijoy Patel, CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

મમ્મી વિષે ઘણુંય લખાયું, સાંભળ્યું અને ગાયું...
આ એક ગીત પપ્પાને સમર્પિત....
:: a song Daddycated to Dad ::

મમ્મી વિષે ઘણુંય લખાયું, સાંભળ્યું અને ગાયું... આ એક ગીત પપ્પાને સમર્પિત.... :: a song Daddycated to Dad ::

Let's Connect

sm2p0