ટ ર ય કરવ મ શ જ ય બ પડ ક ય રન ય બહ ર ઉભ ત

:: ટ્રાય કરવામાં શું જાય, બાપડો ક્યારનોય બહાર ઉભો તો ::::

:: ટ્રાય કરવામાં શું જાય, બાપડો ક્યારનોય બહાર ઉભો તો ::::

:: ટ્રાય કરવામાં શું જાય, બાપડો ક્યારનોય બહાર ઉભો તો ::::

Let's Connect

sm2p0