ઈશ વર અલ લ હ ઈસ આજ પ છશ જવ બ ત ય ર ર ખજ

#સુધરીજજે
ઈશ્વર, અલ્લાહ, ઈસુ આજ પૂછશે; 
જવાબ તૈયાર રાખજો!
#સુધરીજજે

ઈશ્વર, અલ્લાહ, ઈસુ આજ પૂછશે;
જવાબ તૈયાર રાખજો!
#સુધરીજજે

ઈશ્વર, અલ્લાહ, ઈસુ આજ પૂછશે; જવાબ તૈયાર રાખજો! #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0