ઈશ્વર, અલ્લાહ, ઈસુ આજ પૂછશે; જવાબ તૈયાર રાખજો!

સુધરીજજે

Bijoy Patel,  સુધરીજજે

ઈશ્વર, અલ્લાહ, ઈસુ આજ પૂછશે;
જવાબ તૈયાર રાખજો!
#સુધરીજજે

ઈશ્વર, અલ્લાહ, ઈસુ આજ પૂછશે; જવાબ તૈયાર રાખજો! #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0