શ દ ર ક ષ ખ ટ છ ન ઉપમ આજક લ ક ડન વ ચવ પડશ ન ન મથ વપર ય છ

#સુધરીજજે
શું

શું "દ્રાક્ષ ખાટી છે”ની ઉપમા આજકાલ “કિડની વેચવી પડશે“ના નામથી વપરાય છે?
#સુધરીજજે

શું "દ્રાક્ષ ખાટી છે”ની ઉપમા આજકાલ “કિડની વેચવી પડશે“ના નામથી વપરાય છે? #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0