આ લ ક ન સરક ર હ ય ક ન હ ય ક મ હ મ શ ક ઈકન બ સણ મ આવ ય હ ય એમ ત ય ર થત હશ અમ ર સ હ બન જ ઈ લ જ કલરન જભ ભ ગમ જ ય એ કલરન ચલણ ન ટ છપ વ દ

#સુધરીજજે
આ લોકોની સરકાર હોય કે ના હોય, કેમ હંમેશા કોઈકના બેસણામાં આવ્યાં હોય એમ તૈયાર થતા હશે! 
અમારા સાહેબને જોઈ લો, જે કલરનો જભ્ભો ગમી જાય એ કલરની ચલણી નોટો છપાવી દે! #સુધરીજજે

આ લોકોની સરકાર હોય કે ના હોય, કેમ હંમેશા કોઈકના બેસણામાં આવ્યાં હોય એમ તૈયાર થતા હશે!
અમારા સાહેબને જોઈ લો, જે કલરનો જભ્ભો ગમી જાય એ કલરની ચલણી નોટો છપાવી દે! #સુધરીજજે

આ લોકોની સરકાર હોય કે ના હોય, કેમ હંમેશા કોઈકના બેસણામાં આવ્યાં હોય એમ તૈયાર થતા હશે! અમારા સાહેબને જોઈ લો, જે કલરનો જભ્ભો ગમી જાય એ કલરની ચલણી નોટો છપાવી દે! #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0