આ લોકોની સરકાર હોય કે ના હોય, કેમ હંમેશા કોઈકના બેસણામાં આવ્યાં હોય એમ તૈયાર થતા હશે! અમારા સાહેબને જોઈ લો, જે કલરનો જભ્ભો ગમી જાય એ કલરની ચલણી નોટો છપાવી દે!

સુધરીજજે

Bijoy Patel,  સુધરીજજે

આ લોકોની સરકાર હોય કે ના હોય, કેમ હંમેશા કોઈકના બેસણામાં આવ્યાં હોય એમ તૈયાર થતા હશે!
અમારા સાહેબને જોઈ લો, જે કલરનો જભ્ભો ગમી જાય એ કલરની ચલણી નોટો છપાવી દે! #સુધરીજજે

આ લોકોની સરકાર હોય કે ના હોય, કેમ હંમેશા કોઈકના બેસણામાં આવ્યાં હોય એમ તૈયાર થતા હશે! અમારા સાહેબને જોઈ લો, જે કલરનો જભ્ભો ગમી જાય એ કલરની ચલણી નોટો છપાવી દે! #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0