ધરતીને માં કહીને એનાજ પર થૂંકનારા...

#સુધરીજજે
ધરતીને માં કહીને એનાજ પર થૂંકનારા...
#સુધરીજજે

ધરતીને માં કહીને એનાજ પર થૂંકનારા...
#સુધરીજજે

ધરતીને માં કહીને એનાજ પર થૂંકનારા... #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0