:: તારે સીધા જવું હશે ને તું તોય ડાબી બાજુ ઉભો રહીશ તો બેટમજી તું ક્યાંય નહિ પહોંચી વળે ::

સુધરીજજે

Bijoy Patel,  સુધરીજજે

:: તારે સીધા જવું હશે ને તું તોય ડાબી બાજુ ઉભો રહીશ તો બેટમજી તું ક્યાંય નહિ પહોંચી વળે ::
#સુધરીજજે

:: તારે સીધા જવું હશે ને તું તોય ડાબી બાજુ ઉભો રહીશ તો બેટમજી તું ક્યાંય નહિ પહોંચી વળે :: #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0