:: કર્ણાવતી દાબેલીના ફરાળી ગરમ મસાલામાંથી બનાવેલ બફવડાં :: જેન્યુનલી મજા પડી ગઈ. તા.ક. બફવડાં ખાવા માટે ઉપવાસ કરવાની જરૂર હોતી નથી. ખરેખર તો આને "ફાસ્ટ" ફૂડ કહેવાય

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Bijoy Patel, CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

:: કર્ણાવતી દાબેલીના ફરાળી ગરમ મસાલામાંથી બનાવેલ બફવડાં ::
જેન્યુનલી મજા પડી ગઈ.
તા.ક. બફવડાં ખાવા માટે ઉપવાસ કરવાની જરૂર હોતી નથી.
ખરેખર તો આને "ફાસ્ટ" ફૂડ કહેવાય

:: કર્ણાવતી દાબેલીના ફરાળી ગરમ મસાલામાંથી બનાવેલ બફવડાં :: જેન્યુનલી મજા પડી ગઈ. તા.ક. બફવડાં ખાવા માટે ઉપવાસ કરવાની જરૂર હોતી નથી. ખરેખર તો આને "ફાસ્ટ" ફૂડ કહેવાય

Let's Connect

sm2p0