બસ એટલ ધ ય ન ર ખવ ન આ કડ ઓ કરત ego સહ જ ઓછ ર ખવ ન એટલ ભય ભય

બસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું,
આંકડાઓ કરતા ego સહેજ ઓછો રાખવાનો; 
એટલે ભયો ભયો..

બસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું,
આંકડાઓ કરતા ego સહેજ ઓછો રાખવાનો;
એટલે ભયો ભયો..

બસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું, આંકડાઓ કરતા ego સહેજ ઓછો રાખવાનો; એટલે ભયો ભયો..

Let's Connect

sm2p0