બસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું, આંકડાઓ કરતા ego સહેજ ઓછો રાખવાનો; એટલે ભયો ભયો..

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Bijoy Patel, CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

બસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું,
આંકડાઓ કરતા ego સહેજ ઓછો રાખવાનો;
એટલે ભયો ભયો..

બસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું, આંકડાઓ કરતા ego સહેજ ઓછો રાખવાનો; એટલે ભયો ભયો..

Let's Connect

sm2p0