:: રામ પણ એમનો, રાવણ પણ એમનો, ૐ નમઃ શિવાય ::

HarHarMahadev

Bijoy Patel,  HarHarMahadev

:: રામ પણ એમનો,
રાવણ પણ એમનો,
ૐ નમઃ શિવાય ::
#HarHarMahadev

:: રામ પણ એમનો, રાવણ પણ એમનો, ૐ નમઃ શિવાય :: #HarHarMahadev

Let's Connect

sm2p0