ર મ પણ એમન ર વણ પણ એમન ૐ નમ શ વ ય

#HarHarMahadev
:: રામ પણ એમનો, 
રાવણ પણ એમનો, 
ૐ નમઃ શિવાય ::
#HarHarMahadev

:: રામ પણ એમનો,
રાવણ પણ એમનો,
ૐ નમઃ શિવાય ::
#HarHarMahadev

:: રામ પણ એમનો, રાવણ પણ એમનો, ૐ નમઃ શિવાય :: #HarHarMahadev

Let's Connect

sm2p0