પણ તું ક્યાં અને કોને Kick મારે છે એ મારે કેમ જાણવું.....

સુધરીજજે

Bijoy Patel,  સુધરીજજે

પણ તું ક્યાં અને કોને Kick મારે છે એ મારે કેમ જાણવું.....
#સુધરીજજે

પણ તું ક્યાં અને કોને Kick મારે છે એ મારે કેમ જાણવું..... #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0