આ’તો રિસેપશનનું આમંત્રણ આપવા ગયા એનો ફોટો છે... આપણા પોતાના રિસેપશનમાં આપણે તૈયાર થયા પછીએ આટલા સારા નથી લાગતાં! PS: એમનેમ કઈ દેશના ને ક્રિકેટના કેપ્ટ્ન થવાતા હશે! તારેય ફેમસ થવું હોય તો

સુધરીજજે

Bijoy Patel,  સુધરીજજે

આ’તો રિસેપશનનું આમંત્રણ આપવા ગયા એનો ફોટો છે...
આપણા પોતાના રિસેપશનમાં આપણે તૈયાર થયા પછીએ આટલા સારા નથી લાગતાં!

PS: એમનેમ કઈ દેશના ને ક્રિકેટના કેપ્ટ્ન થવાતા હશે!
તારેય ફેમસ થવું હોય તો #સુધરીજજે

આ’તો રિસેપશનનું આમંત્રણ આપવા ગયા એનો ફોટો છે... આપણા પોતાના રિસેપશનમાં આપણે તૈયાર થયા પછીએ આટલા સારા નથી લાગતાં! PS: એમનેમ કઈ દેશના ને ક્રિકેટના કેપ્ટ્ન થવાતા હશે! તારેય ફેમસ થવું હોય તો #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0