બ ર ઓન જ ર આય એટલ હ ટલ બન પછ પ ર ષ ન જ ર આય એટલ SWIGGY બન

#સુધરીજજે
બૈરાઓને જોર આયું એટલે હોટલો બની
પછી
પુરુષોને જોર આયું; એટલે SWIGGY બની
#સુધરીજજે

બૈરાઓને જોર આયું એટલે હોટલો બની
પછી
પુરુષોને જોર આયું; એટલે SWIGGY બની
#સુધરીજજે

બૈરાઓને જોર આયું એટલે હોટલો બની પછી પુરુષોને જોર આયું; એટલે SWIGGY બની #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0