બૈરાઓને જોર આયું એટલે હોટલો બની પછી પુરુષોને જોર આયું; એટલે SWIGGY બની

સુધરીજજે

Bijoy Patel,  સુધરીજજે

બૈરાઓને જોર આયું એટલે હોટલો બની
પછી
પુરુષોને જોર આયું; એટલે SWIGGY બની
#સુધરીજજે

બૈરાઓને જોર આયું એટલે હોટલો બની પછી પુરુષોને જોર આયું; એટલે SWIGGY બની #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0