// હવે મારો વારો // આ’ય બેટા // When the Turkish Ice Cream guy meets a Gujarati! PS: He did enough to lure me for an ice cream.

Gujjubhai, Karma, TurkishIceCream

// હવે મારો વારો // આ’ય બેટા //
When the Turkish Ice Cream guy meets a Gujarati!
#Gujjubhai #Karma #TurkishIceCream
PS: He did enough to lure me for an ice cream.

// હવે મારો વારો // આ’ય બેટા // When the Turkish Ice Cream guy meets a Gujarati! #Gujjubhai #Karma #TurkishIceCream PS: He did enough to lure me for an ice cream.

Let's Connect

sm2p0