પ રભ પ ર મ ન પરસ દ લ જ ર ભ વ ન છ ભ ખ ય દ સ ન દર શન દ જ ર ભ વ ન છ ભ ખ ય ઓ પ રભ વ દ ર ભક તન ભ વ જમ ય ભ જ ક ળ ન છ તર ર જ ર ભ વ ન છ ભ ખ ય ઓ પ રભ શબર બ ઇન બ ર તમ આર ગ ય ભ રગ ન ચ ભડ ભ ગ ય ર ભ વ ન છ ભ ખ ય ઓ પ રભ કરમ બ ઇ ન ખ ચડ તમ ખ ધ સ વકન સમ સ ધ ય ર ભ વ ન છ ભ ખ ય ઓ પ રભ પ ડવ ન એક ત ર દ ખ શ ષ ય આર ગ જગત ન પ ષ ય ર ભ વ ન છ ભ ખ ય ઓ ત પ ત ન દ તમન શ ત પ ત જ કર એ ભક ત વ ણ ઓચર એ ર ભ વ ન છ ભ ખ ય

પ્રભુ પ્રેમ નો પરસાદ લેજો રે, ભાવ ના છો ભુખ્યા દાસોને દર્શન દેજો રે, ભાવ ના છો ભુખ્યા ઓ પ્રભુ વિદુર ભક્તની, ભાવે જમ્યા ભાજી કેળાં ના છોતરે રાજી રે, ભાવ ના છો ભુખ્યા ઓ પ્રભુ શબરી બાઇનાં, બોર તમે આરોગ્યા ભ્રગુના ચીભડાં ભોગ્યા રે, ભાવ ના છો ભુખ્યા ઓ પ્રભુ કરમાબાઇ નો, ખીચડો તમે ખાધો સેવકનો સમો સાધ્યો રે, ભાવ ના છો ભુખ્યા ઓ પ્રભુ પાંડવો નું, એક તારે દુઃખ શોષ્યું આરોગી જગત ને પોષ્યું રે, ભાવ ના છો ભુખ્યા ઓ તૃપ્તાનંદી તમને, શું તૃપ્ત જ કરીએ ભક્તો વાણી ઓચરીએ રે, ભાવ ના છો ભુખ્યા

Let's Connect

sm2p0