મ બઈ દ લ હ મ આજન ત ર ખમ ક ટલ પર 6 ક 8 ર પ ય મ કટ ગ ચ મળ છ બસ આપણન જ દ ખ દ ખ મ દ ઢથ અઢ ગણ ર પ ય આપ ન પણ લ ઈનમ ઉભ રહ વ મ મ જ આવ છ ગ જર તન ચ વ ળ છ ભ ઈ વ ખવ દત ર હવ ન જ ત ક જ ક ઈ ક ર ડ ટ આપ ય વગર આ પ સ ટ વ ટ સએપ ફ સબ કમ શ ર કરશ એન ક ળદ વ ન આણ છ

#સુધરીજજે #એકકટિંગ #બેફામઅમદાવાદી

:: મુંબઈ, દિલ્હીમાં આજની તારીખમાં કીટલી પર 6 કે 8 રૂપિયામાં કટિંગ ચા મળે છે, બસ આપણનેજ દેખાદેખી માં દોઢથી અઢી ગણા રૂપિયા આપીને પણ લાઈનમાં ઉભા રહેવામાં મોજ આવે છે. ગુજરાતના ચા વાળા છે ભ'ઈ, વિખવાદતો રેહવાનોજ :: #સુધરીજજે #એકકટિંગ #બેફામઅમદાવાદી તા.ક. જે કોઈ ક્રેડિટ આપ્યા વગર આ પોસ્ટ વોટ્સએપ/ફેસબૂકમાં શેર કરશે એને કુળદેવીની આણ છે!

Let's Connect

sm2p0