પાંચ વર્ષથી ઓછા અનુભવ વાળાઓને CEO “ના“ કહેવાય.

સુધરીજજે

Bijoy Patel,  સુધરીજજે

પાંચ વર્ષથી ઓછા અનુભવ વાળાઓને CEO “ના“ કહેવાય.
#સુધરીજજે

પાંચ વર્ષથી ઓછા અનુભવ વાળાઓને CEO “ના“ કહેવાય. #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0