રાહુલ ગાંધી: પિત્રોડા સાહેબ, આ મોદીજી શેની વાત કરે છે? પિત્રોડા: રહેવા દો બાબા, આપણાં syllabus બહારની વાત છે, તમતમારે કરજ-માફીવાળું ચાલુ રાખો.

#સુધરીજજે #missionshakti
રાહુલ ગાંધી: પિત્રોડા સાહેબ, આ મોદીજી શેની વાત કરે છે?

પિત્રોડા: રહેવા દો બાબા, આપણાં syllabus બહારની વાત છે, તમતમારે કરજ-માફીવાળું ચાલુ રાખો.

#સુધરીજજે #missionshakti

રાહુલ ગાંધી: પિત્રોડા સાહેબ, આ મોદીજી શેની વાત કરે છે?

પિત્રોડા: રહેવા દો બાબા, આપણાં syllabus બહારની વાત છે, તમતમારે કરજ-માફીવાળું ચાલુ રાખો.

#સુધરીજજે #missionshakti

રાહુલ ગાંધી: પિત્રોડા સાહેબ, આ મોદીજી શેની વાત કરે છે? પિત્રોડા: રહેવા દો બાબા, આપણાં syllabus બહારની વાત છે, તમતમારે કરજ-માફીવાળું ચાલુ રાખો. #સુધરીજજે #missionshakti

Let's Connect

sm2p0