તમ મન મ ક ન વરસ ઝ પટ આપણન નહ ફ વ અમ છ એ હ લ ન મ ણસ મ વઠ આપણન નહ ફ વ

Let's Connect

sm2p0