અપમાનનો બદલો સિદ્ધિથી અને સંઘર્ષનો જવાબ સફરતાથી આપવામાં પટેલો વધારે વિશ્વાસ ધરાવે છે. - નરેશ શાહ

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Let's Connect

sm2p0