પ ખન ક વત ક હ ધ મ કદ પડત નથ ઉડ ડયન કરત રહ છ પ છળ કદ હટત નથ મ ર જ વનમ ખ મ શ ધન ર સ ભળ બહ ઊ ચ વસ ત ઓન પડછ ય કદ પડત નથ

Let's Connect

sm2p0