પાંખનું કૌવત કે હું ધીમો કદી પડતો નથી ઉડ્ડયન કરતો રહું છું પાછળ કદી હટતો નથી મારા જીવનમાં ખામી શોધનારા સાંભળો બહુ ઊંચી વસ્તુઓનો પડછાયો કદી પડતો નથી.

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Let's Connect

sm2p0