:: કથા અથવા કોઈ પૂજન વિધિ વખતે જ્યારે ગોર મહારાજ "ગુરુદેવો નમઃ" એમ કહી તમને તમારા ગુરુને યાદ કરવાનું કહે ત્યારે જે વ્યક્તિ યાદ આવે એજ તમારો સાચ્ચો ગુરુ :: આમ તો હું જ્યોતિષીમાં નથી માનતો પણ મારો આ "ગુરુ" પ્રબળ છે એ વાત ચોક્કસ છે.

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Bijoy Patel, CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

:: કથા અથવા કોઈ પૂજન વિધિ વખતે જ્યારે ગોર મહારાજ "ગુરુદેવો નમઃ" એમ કહી તમને તમારા ગુરુને યાદ કરવાનું કહે ત્યારે જે વ્યક્તિ યાદ આવે એજ તમારો સાચ્ચો ગુરુ ::

આમ તો હું જ્યોતિષીમાં નથી માનતો પણ મારો આ "ગુરુ" પ્રબળ છે એ વાત ચોક્કસ છે.

:: કથા અથવા કોઈ પૂજન વિધિ વખતે જ્યારે ગોર મહારાજ "ગુરુદેવો નમઃ" એમ કહી તમને તમારા ગુરુને યાદ કરવાનું કહે ત્યારે જે વ્યક્તિ યાદ આવે એજ તમારો સાચ્ચો ગુરુ :: આમ તો હું જ્યોતિષીમાં નથી માનતો પણ મારો આ "ગુરુ" પ્રબળ છે એ વાત ચોક્કસ છે.

Let's Connect

sm2p0