કથ અથવ ક ઈ પ જન વ ધ વખત જ ય ર ગ ર મહ ર જ ગ ર દ વ નમ એમ કહ તમન તમ ર ગ ર ન ય દ કરવ ન કહ ત ય ર જ વ યક ત ય દ આવ એજ તમ ર સ ચ ચ ગ ર આમ ત હ જ ય ત ષ મ નથ મ નત પણ મ ર આ ગ ર પ રબળ છ એ વ ત ચ ક કસ છ

:: કથા અથવા કોઈ પૂજન વિધિ વખતે જ્યારે ગોર મહારાજ

:: કથા અથવા કોઈ પૂજન વિધિ વખતે જ્યારે ગોર મહારાજ "ગુરુદેવો નમઃ" એમ કહી તમને તમારા ગુરુને યાદ કરવાનું કહે ત્યારે જે વ્યક્તિ યાદ આવે એજ તમારો સાચ્ચો ગુરુ ::

આમ તો હું જ્યોતિષીમાં નથી માનતો પણ મારો આ "ગુરુ" પ્રબળ છે એ વાત ચોક્કસ છે.

:: કથા અથવા કોઈ પૂજન વિધિ વખતે જ્યારે ગોર મહારાજ "ગુરુદેવો નમઃ" એમ કહી તમને તમારા ગુરુને યાદ કરવાનું કહે ત્યારે જે વ્યક્તિ યાદ આવે એજ તમારો સાચ્ચો ગુરુ :: આમ તો હું જ્યોતિષીમાં નથી માનતો પણ મારો આ "ગુરુ" પ્રબળ છે એ વાત ચોક્કસ છે.

Let's Connect

sm2p0