ચ મ સ મ બ ન હ ટશ ર ટ પ હર ન ન કર પછ કહ અહ બહ મછર છ નહ ત કઈ ત ર ચડ ડ પહ રવ હ ય એટલ મચ છર રજ ર ખ

Let's Connect

sm2p0