:: તમારા અહંકાર પર અંકૂશ નહિ રાખો તો લોકો તમારા પતનનાં ફાફડા જલેબી જમશે :: તા.ક. આટલા વર્ષોમાં જો કોઈનું અહંકાર ટક્યું હોય તો મુંબઈના રિક્ષાવાળાઓનું, આવશે, એનો પણ ‘રામ‘ આવશે!

સુધરીજજે

:: તમારા અહંકાર પર અંકૂશ નહિ રાખો તો લોકો તમારા પતનનાં ફાફડા જલેબી જમશે :: #સુધરીજજે તા.ક. આટલા વર્ષોમાં જો કોઈનું અહંકાર ટક્યું હોય તો મુંબઈના રિક્ષાવાળાઓનું, આવશે, એનો પણ ‘રામ‘ આવશે!

Let's Connect

sm2p0