ટ મ ટ જ વડ પ ણ પ ર ઓ પ લ એકજ શ વ સ ઝ પટ જ ય અન વ વલ મ ઠ પ ન અડધ અડધ ત ડ ન ખ ય

#નાટક #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0