ટામેટા જેવડી પાણી પુરીઓ પેલી એકજ શ્વાસે ઝાપટી જાય; અને વેવલી મીઠું પાન અડધું અડધું તોડીને ખાય!

નાટક, સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0