બ કકળ ટ ક ઢ ચ ર રસ ત મ ક આવ છ કર ગ ડ ઓળ ગ ન પ છ ઘ ર લઇ આય

#સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0