ત રણ ઈ મ મ મળ અન તરત ઘરન ય બધ ન અમ ર ક ક ન ડ લન ડન ઓસ ટ ર લ ય ન વ ઝ આજ વન ક ન સલ થઇ જ ય એવ ગ ઠવણ કર ત ક લથ જ ટ ર ફ કન તમ મ સમસ ય ન પહ ચ વળ ય

#સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0