સ લ ગમ ત ટલ પ રયત ન કર ઘર ક ર ન રસ ક ઢ ન પણ બહ ર જ વ સ વ દ નથ આવત શ ખબર એ લ ક શ ન ખત હશ

#સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0