સાલું ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરો, ઘરે કેરીનો રસ કાઢોને પણ બહાર જેવો સ્વાદ નથી આવતો! શી ખબર એ લોકો શું નાખતા હશે!?

સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0