:: આ તો ભેગાભેગી બેય જોવાઈ જાય ::

ઉડીજજે

Bijoy Patel,  ઉડીજજે

:: આ તો ભેગાભેગી બેય જોવાઈ જાય ::
#ઉડીજજે

:: આ તો ભેગાભેગી બેય જોવાઈ જાય :: #ઉડીજજે

Let's Connect

sm2p0