કોઈ હોય તો કેહજો! નહીં તો વાત આગળ જવા દેજો...

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Bijoy Patel, CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

કોઈ હોય તો કેહજો!
નહીં તો વાત આગળ જવા દેજો...

કોઈ હોય તો કેહજો! નહીં તો વાત આગળ જવા દેજો...

Let's Connect

sm2p0