ના પત્થરબાજી થઈ, ના કોઇે બસ બારી, ના કોઇે ટ્રેન રોકી, ના અલ્લાહ હૂ આક્બર ની નરેબાજી થઈ, તોય શાંતીથી પતી ગયુ ને બધુ? ગાંધીજી આ બધુ કરીને, સીખ્વાડીને અન લખીને ગયા તોય આપડે ના સિખ્યા. આપણને શુ ગમસે ખબર છે?

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

ના પત્થરબાજી થઈ, ના કોઇે બસ બારી, ના કોઇે ટ્રેન રોકી, ના અલ્લાહ હૂ આક્બર ની નરેબાજી થઈ, તોય શાંતીથી પતી ગયુ ને બધુ? ગાંધીજી આ બધુ કરીને, સીખ્વાડીને અન લખીને ગયા તોય આપડે ના સિખ્યા. આપણને શુ ગમસે ખબર છે?

Let's Connect

sm2p0