કોઈક માટે God of Plagiarism તો કોઈક માટે Source of Information Happy Birthday Google! @RjDhvanit https://t.co/gDsnh8zOW7

ઈન્ટરનેટપિતા, વંદેGoogle, તારાવિનામારીહસ્તીશુંમસ્તીશું

Bijoy Patel,  ઈન્ટરનેટપિતા, વંદેGoogle, તારાવિનામારીહસ્તીશુંમસ્તીશું

કોઈક માટે God of Plagiarism
તો કોઈક માટે Source of Information
Happy Birthday Google!
#ઈન્ટરનેટપિતા #વંદેGoogle
#તારાવિનામારીહસ્તીશુંમસ્તીશું @RjDhvanit https://t.co/gDsnh8zOW7

કોઈક માટે God of Plagiarism તો કોઈક માટે Source of Information Happy Birthday Google! #ઈન્ટરનેટપિતા #વંદેGoogle #તારાવિનામારીહસ્તીશુંમસ્તીશું @RjDhvanit https://t.co/gDsnh8zOW7

Let's Connect

sm2p0