:: આ તો ભેગાભેગી બેય જોવાઈ જાય :: @GujaratTourism @PMOIndia https://t.co/TVFGKjN6GV

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Bijoy Patel, CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

:: આ તો ભેગાભેગી બેય જોવાઈ જાય ::
@GujaratTourism @PMOIndia https://t.co/TVFGKjN6GV

:: આ તો ભેગાભેગી બેય જોવાઈ જાય :: @GujaratTourism @PMOIndia https://t.co/TVFGKjN6GV

Let's Connect

sm2p0