આ ટ રમ પ નક ક સ ઘન મ ણસ લ ગ છ PS He sure borrowed some Indian followers on Social Media today

#કટાક્ષ #India

Let's Connect

sm2p0