જ બ ન દ પ ક ચ લ દ વસ ત ર લ ઇ વ ટ ન મ ઘ મ ન ક લચમ થ ત આ ફ ન ક ઢ બત વ ન ત સ ટ વ જ બ સન સમ જ દગ ભર હ iphone નહ વ પર

#સુધરીજજે
જો બેન દીપિકા, ચાલુ દિવસે તારા લુઇ વિટોંના મોંઘામાંના ક્લચમાંથી તું આ ફોન કાઢી બતાવેને તો સ્ટીવ જોબ્સના સમ જિંદગીભર હું iphone નહિ વાપરું... #સુધરીજજે

જો બેન દીપિકા, ચાલુ દિવસે તારા લુઇ વિટોંના મોંઘામાંના ક્લચમાંથી તું આ ફોન કાઢી બતાવેને તો સ્ટીવ જોબ્સના સમ જિંદગીભર હું iphone નહિ વાપરું... #સુધરીજજે

જો બેન દીપિકા, ચાલુ દિવસે તારા લુઇ વિટોંના મોંઘામાંના ક્લચમાંથી તું આ ફોન કાઢી બતાવેને તો સ્ટીવ જોબ્સના સમ જિંદગીભર હું iphone નહિ વાપરું... #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0