આટલ ટ લ જ મન ઉઘર વવ દ ન ત હ ત ગ ડ ઓ પણ ધ વડ વ આપ કહ છ ક મ પ ય બ ર ન ઇ ફ ર ક વ લ ગ છ સ ભળવ મ PS This Toll is taking a Toll on me

આટલો ટોલ જો મને ઉઘરાવવા દેને તો હું તો ગાડીઓ પણ ધોવડાવી આપું...
કહું છું ”કોમ્પ્યુબ્રેન ઇંફ્રા” કેવું લાગે છે સાંભળવામાં?

PS: This Toll is taking a Toll on me!

આટલો ટોલ જો મને ઉઘરાવવા દેને તો હું તો ગાડીઓ પણ ધોવડાવી આપું...
કહું છું ”કોમ્પ્યુબ્રેન ઇંફ્રા” કેવું લાગે છે સાંભળવામાં?

PS: This Toll is taking a Toll on me!

આટલો ટોલ જો મને ઉઘરાવવા દેને તો હું તો ગાડીઓ પણ ધોવડાવી આપું... કહું છું ”કોમ્પ્યુબ્રેન ઇંફ્રા” કેવું લાગે છે સાંભળવામાં? PS: This Toll is taking a Toll on me!

Let's Connect

sm2p0