આટલો ટોલ જો મને ઉઘરાવવા દેને તો હું તો ગાડીઓ પણ ધોવડાવી આપું... કહું છું ”કોમ્પ્યુબ્રેન ઇંફ્રા” કેવું લાગે છે સાંભળવામાં? PS: This Toll is taking a Toll on me!

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Bijoy Patel, CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

આટલો ટોલ જો મને ઉઘરાવવા દેને તો હું તો ગાડીઓ પણ ધોવડાવી આપું...
કહું છું ”કોમ્પ્યુબ્રેન ઇંફ્રા” કેવું લાગે છે સાંભળવામાં?

PS: This Toll is taking a Toll on me!

આટલો ટોલ જો મને ઉઘરાવવા દેને તો હું તો ગાડીઓ પણ ધોવડાવી આપું... કહું છું ”કોમ્પ્યુબ્રેન ઇંફ્રા” કેવું લાગે છે સાંભળવામાં? PS: This Toll is taking a Toll on me!

Let's Connect

sm2p0