પણ આ વખતે રક્ષાબંધનમાં બેહનોને કંકુની જગ્યા એ કોઈક વટવાની ફેક્ટરીમાંથી લાલ કેમિકલ પધરાઈ ગયું હોય એવું લાગ્યું! ગઈકાલથી અત્યાર સુધી સાતેક વખત કપાળ ધોયું પણ.... હવે કપાળ ઉપર નેલપોલિશ રિમૂવર તો ના લગાવાય ને!!!??

NoOffence

#NoOffence પણ આ વખતે રક્ષાબંધનમાં બેહનોને કંકુની જગ્યા એ કોઈક વટવાની ફેક્ટરીમાંથી લાલ કેમિકલ પધરાઈ ગયું હોય એવું લાગ્યું! ગઈકાલથી અત્યાર સુધી સાતેક વખત કપાળ ધોયું પણ.... હવે કપાળ ઉપર નેલપોલિશ રિમૂવર તો ના લગાવાય ને!!!??

Let's Connect

sm2p0