પણ આ વખત રક ષ બ ધનમ બ હન ન ક ક ન જગ ય એ ક ઈક વટવ ન ફ ક ટર મ થ લ લ ક મ કલ પધર ઈ ગય હ ય એવ લ ગ ય ગઈક લથ અત ય ર સ ધ સ ત ક વખત કપ ળ ધ ય પણ હવ કપ ળ ઉપર ન લપ લ શ ર મ વર ત ન લગ વ ય ન

#NoOffence

#NoOffence પણ આ વખતે રક્ષાબંધનમાં બેહનોને કંકુની જગ્યા એ કોઈક વટવાની ફેક્ટરીમાંથી લાલ કેમિકલ પધરાઈ ગયું હોય એવું લાગ્યું! ગઈકાલથી અત્યાર સુધી સાતેક વખત કપાળ ધોયું પણ.... હવે કપાળ ઉપર નેલપોલિશ રિમૂવર તો ના લગાવાય ને!!!??

Let's Connect

sm2p0