A lot of Gujarati writers reporters events debate on ગ જર ત ભ ષ ન જ વ ત ર ખવ શ કરવ I believe આ સવ લજ ખ ટ છ ગ જર ત ભ ષ ત અજર અમર છ એન બ લન ર ન શવ ત છ વટન કટક ન ક ય ક Inferiority Complex નડત હશ

#સુધરીજજે

A lot of Gujarati writers, reporters, events debate on “ગુજરાતી ભાષાને જીવંત રાખવા શું કરવું?” I believe આ સવાલજ ખોટો છે ગુજરાતી ભાષા તો અજર અમર છે... એને બોલનારા નાશવંત છે... :: વટના કટકાને ક્યાંક Inferiority Complex નડતો હશે :: #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0