બ લ ટ થ વ ળ ગ ડ હ ક રત હ ય ન છત ય ગ લ પર ફ ન ચ ટ ડ ન વ ત કરત જ ય એન ર ક ષસ સ વ ય બ જ શ કહ વ ય

#સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0