:: દાઢ એ ડાહપણ કર્યું; ચોકલેટના બદલે જીભનેજ બટકું ભર્યું ::

InternalConflicts

Let's Connect

sm2p0