દ ઢ એ ડ હપણ કર ય ચ કલ ટન બદલ જ ભન જ બટક ભર ય

#InternalConflicts

Let's Connect

sm2p0