આ બાજુવાળા ડફોળ ના કહેવાય? મને તો પરમ દિવસે આ ફોટો જોઈનેજ ગંધ આવી ગઈ'તી કે સાહેબે નહી નાખ્યું છે! Kudos to the Indian Armed Forces!

#સુધરીજજે
આ બાજુવાળા ડફોળ ના કહેવાય? 
મને તો પરમ દિવસે આ ફોટો જોઈનેજ ગંધ આવી ગઈ'તી કે સાહેબે નહી નાખ્યું છે!
Kudos to the Indian Armed Forces! #સુધરીજજે

આ બાજુવાળા ડફોળ ના કહેવાય?
મને તો પરમ દિવસે આ ફોટો જોઈનેજ ગંધ આવી ગઈ'તી કે સાહેબે નહી નાખ્યું છે!
Kudos to the Indian Armed Forces! #સુધરીજજે

આ બાજુવાળા ડફોળ ના કહેવાય? મને તો પરમ દિવસે આ ફોટો જોઈનેજ ગંધ આવી ગઈ'તી કે સાહેબે નહી નાખ્યું છે! Kudos to the Indian Armed Forces! #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0